top of page

ทันตกรรมรักษารากฟัน Root Canal Treatment

ทันตกรรมรักษารากฟัน

​คือกระบวนการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟันและคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อและอักเสบ ร่วมกับการทำความสะอาดในคลองรากฟันให้ปราศจากเชื้อโรค จากนั้นจึงอุดคลองรากฟันและบูรณะตัวฟันเพื่อความแข็งแรงและสวยงามให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

  • ฟันหน้า 5,000-6,000 บาทต่อซี่

  • ฟันกรามน้อย 6,000-8,000 บาทต่อซี่

  • ฟันกรามใหญ่ 8,000-10,000 บาทต่อซี่

การปักเดือยหรือการก่อแก่นฟัน

การปักเดือยหรือการก่อแก่นฟัน

ฟันที่ได้รับการรักษารากฟันแล้วโดยทั่วไปจะมีเนื้อฟันที่เหลือน้อยทำให้ฟันไม่แข็งแรง และอาจแตกหักได้ในอนาคตจากการใช้งาน ดังนั้นหลังจากทำการรักษารากฟันเสร็จแล้วจึงต้องทำการบูรณะต่อด้วยการปักเดือยร่วมกับการทำครอบฟันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับฟันซี่นั้น

  • 3,000-4,000 บาทต่อซี่

bottom of page